BE – Bezbedonosni element je hardverski ili softverski element koji Poreska uprava izdaje obvezniku fiskalizacije i njegova funskcija je da potvrđuje autentičnost obveznika fiskalizacije. Njime se obezbeđuje digitalni potpis za potpisivanje fiskalnih računa. On čuva integritet podataka o fiskalnim računima prilikom slanja u SUF na osnovu kriptografije javnog ključa. Račun koji je izdat bez korišćenja BE, ne smatra se fiskalnim računom.

PFR – Procesor fiskalnih računa prema konstrukciji može biti hardverski ili softverski, a prema lokaciji na kojoj radi može biti lokalni (L-PFR) ili virtualni (V-PFR). On prima podatke od ESIR-a i njegova funkcija je da analizira podatke o transakcijama, izračunava iznose poreza na osnovu stavki koje dobija iz ESIR-a, fiskalizuje račun u komunikaciji sa bezbednosnim elementom, prosleđuje fiskalizovani račun ESIR-u i  prenosi fiskalne podatke u SUF ili ih čuva do momenta sigurnog prenosa ili iščitavanja.

V-PFR – virtuelni procesor je web usluga kojom upravlja Poreska uprava i omogućava obveznicima da koriste PFR putem interneta.

L-PFR – lokalni procesor je vrsta softvera ili hardvera koji radi po principu „crne kutije“. Omogućava izdavanje fiskalnih računa i bez internet veze.

ESIR – Elektronski Sistem za Izdavanje Računa može biti hardver ili softver koji generiše i izdaje račune u skladu sa Tehničkim vodičem. On dobija podatke za izdavanje fiskalnog računa od PFRa i izdaje fiskalni račun u papirnom ili elektronskom obliku pod uslovom da sadrži sve zakonski zahtevane elemente. Komunicira sa L-PFR ili V-PFR preko HTTP odnosno HTTPS protokola.

SUF – Sistem za Upravljanje fiskalizacijom je integrisani sistem na strani Poreske uprave koji prihvata i čuva fiskalne račune svih obveznika fiskalizacije. On konsoliduje fiskalne račune jednog obveznika sa više fiskalnih uređaja, sadrži analitičku platformu za validaciju i analizu pristiglih računa, takođe podržava proces odobravanja modela ili komponenti elektronskih fiskalnih uređaja i podržava poslovni proces personalizacije bezbednosnih elemenata. Integriše se sa ostatkom informacionog sistema Poreske uprave. Preko njega poreski obveznici će imaju pristup svojim podacima.

NAP – Napredna Analitička Platforma automatizovano analizira fiskalne račune, izrađuje predikativne analize, projektuje profile ponašanja poreskih obveznika, automatski signalizira odstupanja od „uobičajenog“ ponašanja, ukršta podatke sa fiskalnih isečaka sa podacima iz registra poreskih obveznika i vizualizuje podatke dobijene analizom.